Home » Wij zijn Hecht » Privacy » Bescherming persoonsgegevens Hecht

Bescherming persoonsgegevens Hecht

Bescherming persoonsgegevens Hecht

Je wil dat je gegevens bij Hecht veilig zijn. Hecht verbindt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hecht vraagt vaak om persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Deze gegevens staan in jouw (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die Hecht over je heeft. Bijvoorbeeld omdat je met jouw kind een bezoek brengt aan de jeugdgezondheidszorg of een vaccinatie voor reizen heeft gehaald.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) eist dat Hecht goed en zorgvuldig met deze gegevens omgaat. De wet eist daarnaast een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen of instanties geen inzage kunnen krijgen. Bovendien moet Hecht duidelijk maken voor welk doel zij de gegevens verzamelt en verwerkt.

Privacyreglement

Hecht heeft de regels voor de bescherming van jouw gegevens opgenomen in een privacyreglement. Je kunt dit reglement hiernaast inzien.

Wanneer mag Hecht jouw persoonsgegevens verwerken?

  • wanneer je (of je wettelijke vertegenwoordiger) formeel toestemming geeft en de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding;
  • wanneer Hecht de gegevens nodig heeft om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld het behandelen van patiënten met open TBC);
  • wanneer je gegevens onmisbaar zijn bij het goed uitvoeren van een taak (bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor een bezoek aan de jeugdarts);
  • wanneer de gezondheid van een persoon ernstig in gevaar is, bijvoorbeeld bij levensbedreigende situaties.

Jouw rechten

1.  Recht op informatie

Je kunt Hecht verzoeken informatie te geven over welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

2.  Inzage in jouw gegevens

Hecht kan je als je dat vraagt informeren of zij ooit gegevens van je hebben vastgelegd, welke gegevens dat zijn en hoe zij eraan is gekomen. Wanneer je gegevens zijn vastgelegd in een dossier, kun je vragen om inzage in of een kopie van jouw dossier (één exemplaar is kosteloos; voor meerdere kopieën kan Hecht een redelijke vergoeding vragen).

3.  Weigering van opname van gegevens

Als je vindt dat bepaalde gegevens niet in jouw dossier horen, kun je weigeren deze te geven. Voor een goede dienstverlening is het nodig dat sommige gegevens van je bekend zijn.

4.  Correctie en/of aanvulling of verwijdering van gegevens

Wanneer je na inzage in de gegevens vindt dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kun je een verzoek indienen dat te veranderen.

5.  Vernietiging van gegevens

Wanneer je vindt dat jouw gegevens niet langer nodig zijn, kun je Hecht vragen ze te vernietigen of anoniem te maken. In de meeste gevallen zal dit verzoek worden goedgekeurd. Gegevens worden in ieder geval vernietigd binnen een jaar nadat de bewaartermijn is verlopen.

6.  Afscherming van gegevens

Hecht heeft strenge regels voor inzage in jouw dossier en houdt doorlopend toezicht daarop. Ben je van mening dat de afscherming van jouw gegevens in strijd is met de wettelijke voorschriften, dan kun je een verzoek indienen met gewenste wijzigingen.

7.  Overdracht van gegevens

Om bepaalde redenen, bijvoorbeeld een verhuizing, kun je Hecht vragen jouw gegevens door te geven aan een andere instelling (bijvoorbeeld de GGD in je nieuwe woonplaats).

Antwoordtermijn

Wanneer Hecht over jouw persoonsgegevens beschikt, heb je een aantal rechten. De belangrijkste rechten vind je hieronder, voor meer informatie kun je het privacyreglement inzien. Als je gebruik wil maken van één van jouw rechten, moet je een schriftelijk verzoek doen. Je krijgt binnen vier weken antwoord op jouw verzoek.

Klachten

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop Hecht met jouw persoonsgegevens omgaat, kunt een klacht indienen. Je klacht wordt behandeld volgens de klachtenregeling van Hecht (beschreven in de brochure klachtenregeling).

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, kun je ergens anders in beroep gaan. Je kunt ook altijd, naast het indienen van jouw klacht bij Hecht, deze voorleggen aan andere bevoegde instanties. Wij stellen het op prijs als je ons – in dat geval – daarover informeert.

Voor informatie over ‘andere bevoegde instanties’ kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Postadres Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
T: 0900 – 2001 201

Beroep of bezwaar via de rechter

Wanneer Hecht jouw verzoek tot correctie of vernietiging van gegevens afwijst (zie punt 3 en 4), kun je tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechter. Een rechtswinkel of een advocaat kan je hierover informeren en adviseren.

Adresgegevens

Postadres

Postbus 121
2300 AC Leiden

Bezoekadres Leiden

Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden
T: 088 – 308 30 00
M: info@wijzijnhecht.nl
De ingang van het gerenoveerde kantoorpand van Hecht in Leiden.

Bezoekadres Gouda

Thorbeckelaan 5
2805 CA Gouda
T: 088 – 308 3200
M: info@wijzijnhecht.nl
De voorkant van het GGD-gebouw in Gouda.

Meer informatie

Je vindt ons volledige privacyreglement hiernaast.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: privacy@wijzijnhecht.nl
Website: www.wijzijnhecht.nl
april 2018