Home » Wij zijn Hecht » Privacy » Privacyverklaring Hecht

Privacyverklaring Hecht

Privacyverklaring

Hecht hecht veel waarde aan een goede verwerking van jouw persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens door Hecht is noodzakelijk om onder meer haar (wettelijke) taken op een goede wijze uit te voeren. Daarbij gaat Hecht erg zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen.

Als je zorg ontvangt, een dienst of product afneemt dan wel ergens anders bekend bent bij (een van de sectoren van) Hecht wordt veelal je naam, geboortedatum en woonadres verwerkt en als dit nodig is je telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer. Hecht verwerkt ook voor het uitvoeren van bepaalde (wettelijke) taken bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over je gezondheid of etnische achtergrond en/of financiële gegevens.

Doel en grondslag

Hecht verwerkt persoonsgegevens om haar (wettelijke) taken uit te voeren. Ook verwerkt Hecht persoonsgegevens om gemeenten te adviseren over het door hen te voeren gezondheidsbeleid of voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Om persoonsgegevens te verwerken is soms toestemming nodig, maar niet altijd. Toestemming is bijvoorbeeld niet nodig als Hecht jouw gegevens verwerkt voor het uitvoeren van een (behandelings)overeenkomst, het noodzakelijk is om jouw vitale belang (gezondheid) of die van een ander te beschermen of omdat er sprake is van een aan Hecht opgedragen wettelijke taak. In dat geval kan Hecht ook zonder je toestemming jouw persoonsgegevens verwerken.

Geef je Hecht geen toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kan dit gevolgen hebben. Wil je bijvoorbeeld niet dat Hecht gegevens over jou of je kinderen vastlegt in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, dan kan Hecht jouw kinderen geen verantwoorde zorg bieden. Dit heeft tot gevolg dat jouw kinderen niet onderzocht kunnen worden op het consultatiebureau of tijdens schoolonderzoeken.

Herkomst gegevens

Hecht ontvangt persoonsgegevens als je deze zelf hebt doorgegeven. Ook ontvangt Hecht gegevens van andere personen of instanties. Dit kan bijvoorbeeld jouw gemeente zijn omdat je onlangs een kind hebt gekregen en deze is ingeschreven op je huisadres of omdat je voor een beslissing van de gemeente door een GGD-arts gekeurd moet worden voor het aanvragen van een bepaalde vergunning. Jouw persoonsgegevens kunnen ook komen van een (huis)arts, buurtgenoot, familielid of de politie omdat deze over jou een melding heeft gedaan bij het Meldpunt Zorg en Overlast of Veilig Thuis.

Als Hecht jouw persoonsgegevens van een ander persoon of instantie krijgt, dan informeert Hecht je hier zo spoedig mogelijk over, maar doet dit in ieder geval binnen één maand. Hecht informeert je van wie de gegevens afkomstig zijn, voor welk doel jouw persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie jouw gegevens eventueel worden gegeven en hoe lang deze worden bewaard. Ook ontvang je informatie over welke rechten je hebt over de verwerking. In bepaalde gevallen schrijft de wet voor dat er van deze informatieplicht (al dan niet tijdelijk of gedeeltelijk) kan worden afgeweken.

Dit is bijvoorbeeld zo als sprake is van een wettelijk beroepsgeheim, je al op de hoogte bent van de informatie, het verkrijgen van jouw persoonsgegevens door Hecht uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of omdat dit nodig is om een situatie van huiselijk geweld of kindersmishandeling te beëindigen of een redelijke vermoeden daarvan te onderzoeken.

Verstrekking aan derden

Hecht verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere personen of instanties zonder jouw toestemming, tenzij Hecht daar een plicht of bevoegdheid tot heeft op grond van een wettelijke bepaling. Je kunt de door jou gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Indien Hecht voor het verwerken van persoonsgegevens gebruik maakt van andere personen of instanties (zo genaamde ‘verwerkers’), dan worden met deze andere personen of instanties schriftelijke afspraken gemaakt om een goede en zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Beveiligingsmaatregelen

Hecht moet passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Hecht heeft technische beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. Alle medewerkers van Hecht hebben een (wettelijke) geheimhoudingsplicht en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Hecht bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar (wettelijke) taken en houdt daarbij rekening met geldende wettelijke verplichtingen.

Rechten

Als betrokkene heb je diverse rechten over jouw persoonsgegevens die Hecht over jou verwerkt, zoals:

  • het recht op informatie welke gegevens van jou worden verwerkt;
  • het recht op inzage in of afschrift van jouw gegevens;
  • het recht op correctie of aanvulling van jouw gegevens als deze niet kloppen;
  • het recht op verwijdering van jouw gegevens: ‘het recht om vergeten te worden’;
  • het recht om jouw gegevens te verbeteren (rectificeren);
  • het recht op beperking van de gegevensverwerking (tijdelijke stop op verwerking);
  • het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
  • het recht om jouw gegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Hecht brengt geen kosten in rekening voor het uitoefenen van jouw rechten, tenzij er sprake is van ongegronde of buitensporige verzoeken. Wil je meer weten over jouw rechten en op welke wijze je die bij Hecht kunt uitoefenen, kijk dan op de pagina ‘Toelichting rechten betrokkenen’.

Klachten

Ben je van mening dat Hecht jouw persoonsgegevens niet zorgvuldig of correct verwerkt, of bent je het niet eens met de wijze waarop je jouw rechten over jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen? Dan kun je een klacht indienen bij Hecht. Dit kan via het klachtenformulier op de website of schriftelijk of mondeling via onderstaande contactgegevens. Voor de behandeling van klachten geldt de ‘Klachtenregeling Hecht’.

Kom je er met Hecht niet uit of wens je jouw klacht ergens anders in te dienen? Dan kun je ook een klacht indienen bij een andere (rechterlijke) instantie, waaronder de Autoriteit persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar de website Autoriteit persoonsgegevens.

Meer informatie en contactgegevens

Wil je meer weten over het verwerken van persoonsgegevens door Hecht zoals de (bijzondere) doeleinden voor verwerking, wettelijke grondslagen, bewaartermijnen, jouw rechten als betrokkene of de procedure over datalekken? Kijk dan op de pagina ‘Privacy’.

Hecht is actief binnen de regio Hollands Midden. Voor vragen, opmerkingen en verzoeken kun je contact opnemen via het mailadres privacy@wijzijnhecht.nl.

Naar Privacy

Functionaris gegevensbescherming

Je kunt ook contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van Hecht via fgb@wijzijnhecht.nl

Contactgegevens

Postadres

Postbus 121
2300 AC Leiden

Bezoekadres

Parmentierweg 49
2316 ZV Leiden
T: 0800 – 308 3000
M: info@wijzijnhecht.nl
De ingang van het gerenoveerde kantoorpand van Hecht in Leiden.