Home » Wij zijn Hecht » Privacy » Toelichting rechten betrokkenen

Toelichting rechten betrokkenen

Toelichting rechten betrokkenen

Rechten van betrokkenen

Als Hecht jouw persoonsgegevens verwerkt, dan heeft u als betrokkene een aantal rechten die je over het verwerken van deze gegevens kunt uitoefenen. Deze rechten zijn genoemd in de privacy wet- en regelgeving en in het Privacyreglement van Hecht. Hieronder wordt uitleg gegeven over welke rechten er zijn, wie deze rechten mag uitoefenen en op welke wijze je een verzoek kunt indienen bij Hecht.

Wie mag een verzoek indienen?

Iedereen van wie Hecht persoonsgegevens verwerkt mag een verzoek indienen om rechten uit te oefenen. Bij gegevens over kinderen jonger dan 12 jaar kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) met gezag deze rechten namens hun kinderen uitoefenen. Minderjarigen ouder dan 16 jaar zijn zelf bevoegd om deze rechten uit te oefenen.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud

Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud geldt dat zij de rechten gezamenlijk met hun ouder(s) en/of verzorger(s) met gezag kunnen uitoefenen. Zo kunnen ouder(s) en/of verzorger(s) met gezag alleen inzage krijgen in het (medische) dossier van hun kinderen of het dossier vernietigen als het kind daar zelf toestemming voor geeft.

Curator, mentor en jeugdbeschermer

Als een betrokkene niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, kan een curator of mentor door de rechter aangewezen worden om de belangen van de betrokkene te vertegenwoordigen. Een curator of mentor kan de rechten over de verwerkingen namens de betrokkene uitoefenen.

Een jeugdbeschermer (gezinsvoogd) heeft recht op (medische) informatie maar is niet gerechtigd om andere rechten over de verwerkingen uit te oefenen.

Welke rechten zijn er?

Als betrokkene kun je bij Hecht een verzoek indienen om de volgende rechten uit te oefenen:

1. Recht op informatie

Je kunt Hecht verzoeken informatie te verstrekken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

2. Recht op inzage in of afschrift van persoonsgegevens

Je kunt Hecht verzoeken inzage te geven in de over jouw verwerkte persoonsgegevens of daarvan een afschrift te verstrekken.

3. Corrigeren, aanvullen of verwijderen van persoonsgegevens

Indien gegevens onjuist zijn opgenomen kan verzocht worden deze te corrigeren of aan te vullen. Het recht op correctie heeft betrekking op ‘feiten’ gegevens zoals naam, adres en geboortedatum en is niet van toepassing op bijvoorbeeld anamneses van artsen of waarnemingen. Je hebt ook het recht om jouw gegevens te laten wissen. Indien derden (zoals je huisarts) eerder gegevens van Hecht hebben ontvangen zullen deze door Hecht op de hoogte worden gebracht van de wissing.

4. Rectificeren, afschermen, beperken en overdragen

Je kunt Hecht verzoeken onjuiste gegevens te rectificeren of om gegevens af te schermen of de verwerking tijdelijk te beperken. Ook kun je Hecht verzoeken jouw gegevens over te dragen naar een andere organisatie. Van rectificatie en beperking ontvangen eventuele derden ontvangers een bericht.

5. Recht op verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hecht. Dit kan alleen indien de verwerking door Hecht plaatsvindt in het kader van uitoefening van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, in verband met een gerechtvaardigd belang van Hecht, voor directe marketing of als jouw gegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Termijn en beperkingen

Jouw verzoek wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst door Hecht beantwoord. Deze termijn kan met maximaal twee maanden worden verlengd als jouw verzoek erg complex is of omdat je meerdere verzoeken in één keer hebt ingediend. Over deze verlenging word je wel binnen één maand geïnformeerd.

Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan wordt jouw verzoek gehonoreerd. Het is ook mogelijk dat jouw verzoek door een wettelijke bepaling (tijdelijk of gedeeltelijk) wordt beperkt of afgewezen. Je wordt dan over deze reden geïnformeerd, bijvoorbeeld omdat een recht of vrijheid van een ander in het geding komt met jouw verzoek. Je kunt tegen het afwijzen of beperken van jouw verzoek bezwaar maken.

Legitimatie en kosten

Om te kunnen vaststellen dat degene die het verzoek doet ook daadwerkelijk degene is op wie de gegevens betrekking hebben, word je verzocht je te legitimeren. Dat kan door het laten zien van je identiteitsbewijs tijdens het ophalen van een afschrift, of door het toesturen van een kopie van je identiteitsbewijs. Is dit niet mogelijk? Dan overlegt een medewerker van Hecht met je op welke wijze er toch aan jouw verzoek voldaan kan worden.

Voor de uitoefening van jouw rechten worden door Hecht geen kosten in rekening gebracht, tenzij sprake is van ongegronde of buitensporige verzoeken. Is dit het geval dan word je hier vooraf over ingelicht. Als je een afschrift wil van jouw dossier dan is het eerste afschrift kosteloos. Voor eventuele kopieën kan maximaal € 0,23 per pagina in rekening worden gebracht met een maximum van € 22,50 in het geval de kopie meer dan honderd pagina’s betreft.

Hoe dient u een verzoek in?

Wil je gebruik maken van één of meerdere van bovenstaande rechten, dan kunt je een verzoek indienen bij Hecht. Dit verzoek kun je schriftelijk richten aan de Hecht via postbus 121, 2300 AC in Leiden.

Wil je een elektronisch verzoek indienen? Dan kan dat via: privacy@wijzijnhecht.nl. De beantwoording van jouw verzoek zal dan tevens elektronisch plaatsvinden tenzij je aangeeft dit niet te willen.

Hecht is een grote organisatie met meerdere diensten. Als je alleen de gegevens wil ontvangen van een bepaalde dienst, zoals de Jeugdgezondheidszorg, de Sociaal Medische Advisering, Reizigersvaccinaties, of Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis, wil je dit dan graag vermelden in jouw aanvraag.

Voor meer informatie met betrekking tot de rechten van betrokkenen verwijzen wij je naar het Privacyreglement Hecht.