Home » Wij zijn Hecht » Inkoop » Algemene voorwaarden bij inhuur

Algemene voorwaarden bij inhuur

Algemene voorwaarden voor inhuur van personeel t.b.v. Hecht

Publicatie 1.0 Versie december 2022

Inhoudsopgave

Inhoud

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Inschrijving Kamer van Koophandel
Artikel 4: Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5 Algemene verplichtingen
Artikel 6: Wijziging van opdracht
Artikel 7: Wet Ketenaansprakelijkheid/belastingen
Artikel 8: Wet- en regelgeving
Artikel 9: Onder aanneming
Artikel 10: Tarieven en tariefherziening
Artikel 11: Facturering en betaling
Artikel 12: Verlegging omzetbelasting
Artikel 13: Ziekte
Artikel 14: Eigendom en hulpmiddelen
Artikel 15: Instructie en prestatie
Artikel 16: Rechtsverhouding en vrijwaring
Artikel 17 Werkplanning en rapportage
Artikel 18: Nakoming ontoerekenbare tekortkoming
Artikel 19: Overmacht
Artikel 20: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 21: Aansprakelijkheid en verzekering
Artikel 22: Geheimhouding en Privacy
Artikel 23: Ontbinding
Artikel 24: Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 25: Slotbepalingen

Artikel 1 t/m 5

Artikel 1: Definities

BegripDefinitie
Algemene Voorwaarden voor inhuur personeelAlgemene voorwaarden voor inhuur van personeel t.b.v. Hecht, inclusief alle daarin vermelde bijlagen welke daar integraal en onlosmakelijk onderdeel vanuit maken.
Flexibele Arbeidskracht(en)Iedere natuurlijke persoon, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met Contractant, teneinde arbeid te verrichten voor Hecht onder leiding en toezicht van Hecht. Onder Flexibele Arbeidskracht wordt verstaan: 1. een uitzendkracht; 2. een gedetacheerde met een dienstverband bij Contractant; 3. een payrollkracht; 4. een zelfstandige zonder personeel.
OfferteaanvraagUitnodiging tot het uitbrengen van een offerte met daarin een beschrijving die nodig is om gegadigden een zo goed mogelijk beeld te geven van de Opdracht. Het betreft zowel eisen en wensen aan de leverancier als aan het te leveren product.
HechtDe gemeenschappelijke regeling Hecht inclusief de Directie, Resultaat Verantwoordelijke Eenheden en teams hiervan deel uitmakende.
ContractantDe natuurlijke persoon (Zelfstandige) of rechtspersoon die de Opdracht is aangegaan met Hecht en die werkzaamheden verricht ter uitvoering van de Opdracht of laat verrichten door de inzet van (een) Flexibele Arbeidskracht(en). In de bijlagen wordt de Contractant ook wel aangeduid met “Verkoper” of “Wederpartij”
OvereenkomstDoor de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst op basis waarvan een Opdrachtnemer kan worden gecontacteerd met voor de Opdrachtgever vrijwaring van naheffing van premies en belastingen.
PrestatieAlle diensten en werkzaamheden, inclusief alle daarbij behorende verplichtingen en eisen, welke Contractant aan Hecht levert uit hoofde van de Algemene Voorwaarden voor inhuur personeel en daaruit voortvloeiende Opdrachten.
ZelfstandigeIeder die een economische activiteit beoefent zonder enige gezagsverhouding met betrekking tot de keuze van deze activiteit, de arbeidsomstandigheden en de prijsafspraak; onder eigen verantwoordelijkheid, geheel voor eigen rekening, risico en tegen een prijs die volledig en rechtstreeks aan zichzelf wordt betaald.

Artikel 2: Toepasselijkheid

  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot het beschikbaar stellen van Flexibele Arbeidskracht(en).
    • Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
    • Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd wordt of onverbindend is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige, vernietigde of onverbindende bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
    • Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Contractant af.
    • De Inhuurvoorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken en correspondentie ter zake, zoals deze tussen Partijen bestaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Opdracht, tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 3: Inschrijving Kamer van Koophandel

3.1. Contractant dient zich als ondernemer te hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voorafgaand en gedurende de gehele looptijd van de opdrachtovereenkomst.

Artikel 4: Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

4.1 Hecht kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen Voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. Hecht zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit, of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

4.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat Hecht een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant per e-mail of brief heeft verzonden aan de Contractant.

4.4 Alle handelingen die de (beoogd) Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

4.5 Contractant heeft zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen van Hecht met betrekking tot de Overeenkomst en de organisatie van Hecht. Hecht heeft Contractant daartoe van voldoende en correcte informatie voorzien en zal Contractant op diens verzoek verdere informatie verstrekken voor zover die informatie bij Hecht beschikbaar is.

4.6 Indien Contractant onduidelijkheden, onvolkomenheden of tegenstrijdigheden aantreft in door Hecht ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst beschikbaar gestelde stukken of digitale bestanden, is hij verplicht daarover zo spoedig mogelijk in overleg te treden met Hecht.

Artikel 5 Algemene verplichtingen

5.1 Hecht zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.2 Hecht zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

5.3 De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met Hecht nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.

5.4 De Contractant zal Hecht op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om Hecht direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming, of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

5.5 De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

5.6 De Contractant vrijwaart Hecht voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of Hecht krijgt opgelegd.

5.7 De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die Hecht met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan Hecht.

5.8 De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en Hecht bij de uitvoering van de Overeenkomst.

5.9 Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door Hecht zal de Contractant optreden als gemachtigde van Hecht. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 6 t/m 10

Artikel 6: Wijziging van opdracht
6.1.  Hecht is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.
6.2.  In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 7: Wet Ketenaansprakelijkheid/belastingen
7.1  Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor:
• Het scheppen van waarborgen voor de afdracht van belastingen en sociale lasten verband houdende met het verrichten van de leveren en/of het opleveren van producten;
• Vrijwaring van opdrachtgever ter zake van aanspraken betreffende deze betalingen.

7.2  Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever ten genoegen van deze dienen aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen en zorg draagt voor inhouding en afdracht van BTW, van de verschuldigde premies ter zake van werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting/heffing ten aanzien van de diensten en of op te leveren producten. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van goed betalingsgedrag overleggen.

7.3  Op verzoek van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer facturen vergezeld te doen gaan van een urenstaat waaruit blijkt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de diensten/producten zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam en geboortedatum en de vacature dan wel de opdracht. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer ook verzoeken de gewerkte uren over een bepaalde periode in te voeren in het daartoe geëigende systeem en de urenstaat te laten goedkeuren.

7.4 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is Opdrachtgever steeds bevoegd de in die leden bedoelde premies en belastingen op de declaraties in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger van de directe belastingen te voldoen.

Artikel 8: Wet- en regelgeving
De Contractant zal bij uitvoering van een Opdracht alle van toepassing zijnde wet en regelgeving, waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend begrepen de voorschriften en bepalingen ten aanzien van belasting- en premieafdracht, veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden in acht nemen. 8.6. Hecht kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als blijkt dat Contractant het bepaalde in dit artikel niet nakomt. Indien blijkt dat de Contractant het bepaalde in dit artikel niet nakomt, is Hecht – na ingebrekestelling – tevens gerechtigd aan de Contractant een boete op te leggen tot maximaal de hoogte van de Opdracht.

Artikel 9: Onder aanneming
9.1  De Contractant kan een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Hecht aan een derde overdragen, in onder aanneming opdragen dan wel anderszins door een derde laten uitvoeren. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. In alle gevallen zal onder aanneming slechts zijn toegestaan onder de voorwaarde dat de Contractant de verplichtingen volledig en onverkort aan de onderaannemer oplegt, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele verdere onderaannemers.

9.2  Onder ‘derde’ wordt in dit verband tevens begrepen een andere tot het concern van de Contractant behorende vennootschap. Contractant draagt er zorg voor dat de derde voldoet aan alle eisen en randvoorwaarden, zoals in de oorspronkelijke offerteaanvraag/uitvraag door Hecht gesteld. In geval van overdracht of onder aanneming, is de Contractant verplicht desgevraagd aan Hecht te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van btw, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers. De Contractant blijft bij overdracht of onder aanneming volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot door hem ingeschakelde of aangewezen derden en vrijwaart Hecht tegen iedere aansprakelijkheid ter zake alsmede tegen aansprakelijkheid voor de betaling van door onderaannemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies (ketenaansprakelijkheid).

Artikel 10: Tarieven en tariefherziening

10.1 Alle tarieven zijn in Euro’s, zijn exclusief eventueel verschuldigde btw en inclusief alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Contractant. Het betreft derhalve een ‘all-in’ tarief.

10.2 De tarieven zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot tariefaanpassingen kunnen leiden alsmede de wijze waarop aanpassing plaatsvindt.

Artikel 11 t/m 15

Artikel 11: Facturering en betaling
11.1 De Contractant zal na goedkeuring van/door Hecht tegen het overeengekomen tarief voor de verrichte Prestatie factureren.

11.2. De Contractant zendt de factuur elektronisch en in enkelvoud per email aan Hecht via emailadres: crediteurenadm@wijzijnhecht.nl De adressering op de factuur dient als volgt te zijn:

Hecht
t.a.v. Crediteurenadministratie Postbus 121
2300 AC Leiden

Onder vermelding van:
–  factuurdatum;
–  gefactureerde Prestatie;
–  datum en nummer of andere onderscheidende aanduiding van de Overeenkomst;
–  Kostenplaats;
–  btw identificatienummer;
–  btw bedrag;
–  en eventuele andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door Hecht verlangde gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Hecht kan in verband met nieuwe ontwikkelingen aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de facturen bij E-facturatie.

11.3. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, wordt gespecificeerd en in door Hecht eventueel nader aangegeven vorm gefactureerd. In de factuur wordt opgave gedaan van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, en wordt een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden gegeven, alsmede een omschrijving van de eventuele reis/ en verblijfkosten, indien deze contractueel niet zijn inbegrepen in de dag/ of uurtarieven.

11.4. Betaling van de overeengekomen prijs inclusief de eventueel verschuldigde btw zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst in goede orde van de op de Prestatie betrekking hebbende factuur. Indien de factuur niet voldoet aan de eisen is Hecht gerechtigd betaling op te schorten totdat volledig aan de eisen is voldaan.

11.5. Hecht is gerechtigd betaling van een factuur op te schorten indien zij van mening is dat de verrichte Prestatie niet aan de Overeenkomst beantwoordt en/of gebreken vertoont of indien de Contractant anderszins in zijn verplichtingen tekortschiet.

11.6. Hecht heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met niet/betwiste bedragen die Contractant aan Hecht verschuldigd is. Betaling door Hecht houdt geen goedkeuring van de verrichte Prestatie of afstand van recht in.

11.7. Overschrijding van een betalingstermijn door Hecht of niet-betaling door Hecht van een factuur omdat zij de juistheid van de factuur of de deugdelijkheid van gefactureerde Prestaties betwist, geeft de Contractant niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten of te beëindigen dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Verlegging omzetbelasting
Indien artikel 24b van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 van toepassing is, zal de Contractant geen btw in rekening brengen en op de factuur vermelden “omzetbelasting verlegd”. Indien over het toepassen van voornoemd artikel 24b verschil van mening ontstaat tussen Hecht en de Contractant, wordt hierover uitsluitsel gevraagd aan de voor Hecht ter zake bevoegde inspecteur. Hecht is door betaling van bedoelde bedragen gekweten voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 13: Ziekte
Indien de ingehuurde Flexibele Arbeidskracht(en) vanwege ziekte niet in staat is tot het uitvoeren van de overeenkomst of overeengekomen prestatie, zal de Contractant dit onverwijld aan Hecht melden. Na verloop van vijf werkdagen dient de Contractant op eerste verzoek van Hecht een voorstel te doen voor een adequate vervanging van de betreffende Flexibele Arbeidskracht(en). Indien dit niet wordt gerealiseerd, dan wel indien geen vervangende Flexibele Arbeidskracht(en) kan worden voorgesteld van voldoende kwaliteit, zulks ter beoordeling van Hecht, is Hecht gerechtigd de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 14: Eigendom en hulpmiddelen
14.1. Alle materialen en/of hulpmiddelen – waaronder begrepen informatie waarvan het intellectuele eigendomsrecht of auteursrecht bij Hecht berust – die op enige wijze een ondersteunende functie hebben voor uitvoering van de opdracht en door Hecht daarvoor aan Contractant ter beschikking zijn gesteld of die door Contractant voor rekening van Hecht zijn aangeschaft of vervaardigd, blijven respectievelijk worden volledig eigendom van Hecht.

14.2. Op het moment dat materialen en/of hulpmiddelen, bijvoorbeeld software, van Hecht zijn verwerkt in zaken van Contractant, is er sprake van een nieuwe zaak, waarvan de eigendom aan Hecht toebehoort.

14.3. Contractant is verplicht de in het eerste lid bedoelde materialen en/of hulpmiddelen te merken als kenbaar eigendom van Hecht, deze in goede staat te houden en ingeval deze het kantoor van Hecht verlaten, voor rekening van Contractant te verzekeren tegen het risico van verlies en diefstal, een en ander zolang Contractant ten aanzien van die materialen en hulpmiddelen als houder voor Hecht optreedt.

14.4. De wijze van gebruik van de materialen en hulpmiddelen is geheel voor risico van Contractant.

14.5. Indien Contractant de materialen en hulpmiddelen niet, onvolledig of beschadigd aan Hecht retourneert, is hij jegens Hecht gehouden tot vergoeding van de schade die Hecht daardoor lijdt. Hecht is gerechtigd het bedrag van deze schadevergoeding in mindering te brengen op aan Contractant te betalen bedragen.

14.6. Het is Contractant niet zonder schriftelijke toestemming van Hecht toegestaan de materialen en hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan ondersteuning van de uitvoering van de overeenkomst aan Hecht. Het is hem evenmin toegestaan de materialen en hulpmiddelen zonder schriftelijke toestemming van Hecht ter beschikking te stellen aan anderen.

Artikel 15: Instructie en prestatie
15.1. Contractant is verplicht eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de Prestatie en/of de op te leveren product(en) met name als de werkzaamheden bij Hecht worden verricht, op te dragen de door Hecht aangehouden beveiligingsprocedures, huisregels en gedragscode in acht te nemen en zich te conformeren aan de bij Hecht geldende regels omtrent integriteit en geheimhouding. Hecht informeert Contractant tijdig over deze procedures en regels.

15.2. De Contractant dan wel de Flexibele Arbeidskracht die door de Contractant wordt ingezet bij Hecht beschikt voor aanvang van de Opdracht over een VOG die niet ouder is dan drie maanden.

15.3. De Contractant garandeert voor de gehele looptijd van de Overeenkomst dat de door Hecht ingehuurde Flexibele Arbeidskracht(en) voldoen en zullen blijven voldoen aan de overeengekomen dan wel – bij ontbreken daarvan – de gebruikelijke vereisten ten aanzien van vakbekwaamheid, deskundigheid, integriteit, representativiteit en ervaring.

15.4. Voor zover geen nadere omschrijving is gegeven van de prestaties die de ingehuurde Flexibele Arbeidskracht(en) dienen te leveren, dienen deze te voldoen aan de verwachtingen die Hecht redelijkerwijs mag hebben, dienen zij van goede kwaliteit te zijn en ten minste te voldoen aan de gebruikelijke eisen van vakmanschap.

15.5. De Contractant zal een beschikbaar gestelde Flexibele Arbeidskracht(en) slechts ingeval van zwaarwegende redenen vervangen. Voor vervanging is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hecht vereist. De vervangende Flexibele Arbeidskracht(en) zal voldoen aan alle eisen en randvoorwaarden, zoals in de offerteaanvraag door Hecht gesteld. Indien naar het oordeel van Hecht de goede uitvoering van de werkzaamheden vereist dat Flexibele Arbeidskracht(en) worden vervangen, zal de Contractant daarvoor op eerste verzoek van Hecht zorgdragen. De voorgaande leden zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.

15.6. Indien de Contractant niet binnen redelijke termijn in staat is die Flexibele Arbeidskracht(en) aan te bieden die voor Hecht acceptabel is en daardoor de vrees gerechtvaardigd is dat de werkzaamheden niet te aanvaarden vertraging oplopen, is Hecht gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding voor de Contractant zal voortvloeien.

Artikel 16 t/m 20

Artikel 16: Rechtsverhouding en vrijwaring

16.1 Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; Tussen de Partijen bestaat geen arbeidsrechtelijke relatie.

16.2 De Contractant draagt er zorg voor dat de door Hecht ingehuurde Flexibele Arbeidskracht(en) op eerste daartoe strekkend verzoek van Hecht een door de Contractant ondertekend bewijs kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij in dienst zijn van de Contractant.

16.3 Indien de ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskracht(en) geen werknemer is van de Contractant of van derden maar zijn werkzaamheden bij Hecht als zelfstandige zal uitvoeren, staat de Contractant ervoor in dat Hecht uit dien hoofde gerechtigd is het overeengekomen tarief te betalen zonder inhouding en afdracht van loonbelastingen en/of sociale verzekeringspremies. De Contractant vrijwaart Hecht tegen aanspraken ter zake van de Belastingdienst en/of uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid.

16.4 De Contractant vrijwaart Hecht van aanspraken van door de Contractant ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskracht(en) terzake van het ontstaan van een arbeidsverhouding met Hecht, voor zover deze niet toe te rekenen zijn aan Hecht.

Artikel 17: Werkplanning en rapportage

17.1 Indien Hecht dit noodzakelijk acht, zal de Contractant, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, op basis van de bij Hecht geldende dan wel overeengekomen werktijden een schriftelijke planning indienen van de uitvoering van de werkzaamheden.

17.2 De planning is slechts geldig indien deze door of namens Hecht is goedgekeurd. Goedkeuring van deze planning laat de verantwoordelijkheid van de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst onverlet.

17.3 De Contractant stelt Hecht schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 18: Nakoming ontoerekenbare tekortkoming

18.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inhuurvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekende ingebrekestelling verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

18.2 De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

18.3 Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

18.4 Indien er naar het oordeel van Hecht gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Contractant zijn verplichtingen jegens Hecht niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Contractant verplicht om, op eerste verzoek van Hecht, terstond genoegzame en in de door Hecht gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen.

18.5 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens Hecht indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 19: Overmacht

19.1 De Contractant kan zich jegens Hecht enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant Hecht zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

19.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan Flexibele Arbeidskracht(en), stakingen, tekort aan dan wel verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor het verrichten van de Prestatie benodigde programmatuur, grondstoffen of materialen, transportproblemen, storingen in de productie, enig tekortschieten van ingeschakelde derden. Voorts wordt niet onder niet-toerekenbare tekortkoming begrepen wanprestatie van door de tekortkomende Partij ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen van de tekortkomende Partij of door hem ingeschakelde derden.

Artikel 20: Intellectuele eigendomsrechten

20.1 Alle intellectuele (eigendoms)rechten op de resultaten van door de Contractant en het door Hecht ingehuurde personeel van Contractant te verrichten Prestatie, zoals onderzoeksrapporten, adviezen, producties en werk van letterkunde, wetenschap of kunst, in de breedste zin des woords berusten bij Hecht. Deze rechten worden voor zover nodig door ondertekening van de Overeenkomst bij voorbaat door de Contractant aan Hecht overgedragen, welke overdracht terstond na het ontstaan van die rechten door Hecht reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

20.2 De Contractant is niet gerechtigd de resultaten van de verrichte Prestatie in enigerlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Hecht schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Hecht kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

20.3 De Contractant vrijwaart Hecht voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op (intellectuele eigendoms) rechten van die derden in verband met de ter zake van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden. De Contractant vrijwaart Hecht ter zake voor alle schade (inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), die voor Hecht dientengevolge op enig moment mocht ontstaan, voor zover binnen haar invloedssfeer. De Contractant is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskracht(en), voor zover de werkzaamheden onder leiding en toezicht van Hecht worden verricht.

20.4 In geval van enige inbreuk is Hecht gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd verdere rechten van Hecht. Van zijn recht op ontbinding zal Hecht geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met de Contractant.

20.5 De Contractant en het door Hecht ingehuurde personeel van Contractant zijn gerechtigd de informatie die door Hecht is verstrekt te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De (intellectuele eigendoms) rechten ter zake blijven bij Hecht berusten. Het aanbrengen van wijzigingen in door Hecht verstrekte digitale bestanden is zonder nadrukkelijke toestemming van Hecht niet toegestaan. De Contractant dient na voltooiing van de opdracht beschikbaar gestelde digitale bestanden en alle kopieën daarvan, behoudens het bepaalde in de archiefregelgeving, op verzoek en na overleg met Hecht volledig te vernietigen.

Artikel 21 t/m 25

Artikel 21: Aansprakelijkheid en verzekering

21.1 De Contractant is aansprakelijk voor de schade die Hecht lijdt als gevolg van diens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad in de uitvoering van de Opdracht.

21.2 De bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot minimaal een bedrag gelijk aan driemaal de maximale opdrachtwaarde excl. btw gebeurtenis, zulks met een maximum gelijk aan zesmaal de maximale opdrachtwaarde excl. btw per contractjaar – of een gedeelte van dat jaar indien de looptijd van de Overeenkomst korter is. Onder directe schade wordt in ieder geval verstaan:

a) Redelijke kosten die de benadeelde Partij moet maken om de prestatie van de in verzuimde zijnde Partij aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b) Kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten;
c) De kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren van derden;
d) Vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;
e) Schade aan eigendommen van een der Partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade aan computerapparatuur en – programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;
f) Kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade;
g) Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
h) Redelijke kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

21.3 De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid worden vervangen door een beperking tot schade tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.000.000 bij een eenmalige opdracht en van € 2.000.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst:

a) Indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
b) In geval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de benadeelde Partij, op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en/of
c) Ingeval van schending van intellectuele (eigendoms)rechten als bepaald in de Overeenkomst en deze voorwaarden.

21.4 De Contractant verklaart adequaat verzekerd te zijn en te blijven tegen alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Opdracht, alsmede bedrijfs- c.q. beroepsaansprakelijkheid. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en omvang van de Opdracht anders overeengekomen, dekking voor ten minste het bedoelde bedrag per jaar. De Contractant verleent op eerste verzoek van Hecht inzage in de polis(sen) – dan wel door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering – en de bewijzen van premiebetaling.

21.5 De Contractant vrijwaart Hecht tegen – respectievelijk zal Hecht schadeloos stellen ter zake van – alle aanspraken van derden op vergoeding van schade ten gevolge van enige toerekenbare tekortkoming van de Contractant, tenzij zulke aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Hecht.

21.6 Voor zover Hecht de leiding en het toezicht heeft over de Flexibele Arbeidskracht(en), is Contractant tegenover Hecht niet aansprakelijk en vrijwaart Hecht de Contractant voor alle schade en verliezen die de Flexibele Arbeidskracht(en) toebrengen aan (zaken en personeel van) Hecht of aan derden, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Contractant.

21.7 De Contractant is jegens Hecht niet aansprakelijk voor schade die de Flexibele Arbeidskracht lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden bij Hecht, indien en voor zover Hecht, ware de Flexibele Arbeidskracht als werknemer in dienst- aansprakelijk is op grond van art. 7:658 BW of art. 7:611 BW. Tenzij deze schaden en/of verliezen het rechtstreeks gevolg zijn van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen door Contractant

Artikel 22: Geheimhouding en Privacy

22.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

22.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

22.3 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

22.4 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van Hecht de Flexibele Arbeidskracht(en) van Contractant een integriteits- en geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

22.5 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit het overtreden van het gestelde in deze overeenkomst, is Hecht, bij schending of overtreding van de geheimhoudingsverplichting, gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete van maximaal € 250.000 per overtreding. Het bedrag wordt door de Contractant direct betaald na vaststelling en mededeling daarvan aan Contractant. Hecht is ook gerechtigd de boete te verrekenen met betalingen die zij verschuldigd is aan de Contractant. Het voorgaande laat de verdere aan Hecht toekomende rechten ingeval van verzuim van Contractant onverlet.

22.7. Hecht zal de persoonsgegevens van de ter beschikking gestelde Flexibele Arbeidskracht(en) met inachtneming van de vigerende privacyregelgeving verwerken. Na beëindiging van de Opdracht zal de Contractant alle door Hecht verstrekte documenten retourneren. Het voorgaande laat onverlet dat het de Contractant is toegestaan om terzake van de opdracht een dossier aan te houden overeenkomstig de op hem rustende archiefverplichtingen en dit gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn ook te blijven aanhouden met daarin kopieën van relevante stukken. Partijen nemen passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van documenten te waarborgen.

Artikel 23: Ontbinding

23.1 Hecht is gerechtigd, onverminderd haar verdere rechten, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden dan wel de uitvoering van de eigen verplichtingen op te schorten ingeval:

a) Het faillissement van de Contractant is aangevraagd dan wel de Contractant in staat van faillissement is verklaard;
b) De Contractant surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel aan de Contractant surseance van betaling is verleend;
c) Van staking, ontbinding, liquidatie, stillegging van de onderneming of intrekking van eventuele voor de bedrijfsuitoefening vereiste vergunningen;
d) Zich een gebeurtenis voordoet als gevolg waarvan Contractant redelijkerwijs niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen, waaronder begrepen de situatie waarin op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Contractant beslag wordt gelegd of een bankkrediet wordt beëindigd of aanzienlijk beperkt,
e) Een rechterlijke of arbitrale instantie of Hecht verbiedt uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

23.2 Hecht is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling, bij aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de Contractant wordt overgenomen door een derde en deze slechts voortzetting van de Overeenkomst aanbiedt op voor Hecht in redelijkheid niet te aanvaarden voorwaarden en/of tarieven.

23.3 Hecht is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling, bij aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien zich een van de situaties, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) voordoet en de bij Overeenkomst verstrekte opdracht binnen een krachtens artikel 5, tweede lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur aangewezen sector valt.

26.6. Hecht is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling, bij aangetekend schrijven buiten rechte te ontbind en indien de Contracten of de Flexibele Arbeidskracht de verplichtingen uit artikel 26 overtreden.

23.4 Hecht heeft ingeval van ontbinding, opzegging of opschorting ingevolge het eerste tot en met het vierde lid het recht de resultaten van de geleverde Prestatie te blijven gebruiken. Tevens heeft Hecht het recht na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant de opdracht zelf of door derden te doen voltooien, eventueel met gebruik van door de Contractant aangevoerde materialen tegen een nader overeengekomen vergoeding.

23.5 Verplichtingen tussen Partijen over en weer aangegaan, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze Overeenkomst bestaan.

23.6 Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zullen alle daarmede verband houdende en voor Hecht relevante gegevens, resultaten, databestanden en andere zaken terstond aan Hecht worden overgedragen.

23.7 Ingeval van ontbinding, opzegging of opschorting is Hecht niet tot enige schadevergoeding gehouden.

23.8 Alle vorderingen die Hecht ingeval van ontbinding, opzegging of opschorting op de Contractant mocht hebben of krijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 24: Geschillen en toepasselijk recht

24.1 Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan gaan Partijen eerst met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen.

24.2 Indien Partijen niet tot een oplossing komen, is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hecht gevestigd is.

24.3 Op deze algemene inhuurvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25: Slotbepalingen

25.1. De Contractant is zich bewust van de bijzondere positie van Hecht als overheid. De bepalingen van de Overeenkomst en deze voorwaarden laten de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid en bevoegdheden van Hecht onverlet.

25.3. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de mondelinge en schriftelijke communicatie bij de uitvoering van de Overeenkomst in de Nederlandse taal.